EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.03.21.

Skolotāji izzina aktualitātes globālajā izglītībā un iepazīst bioētikas metodisko materiālu

Pulcējot 70 UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) tīkla dalībskolu skolotājus no dažādām Latvijas pilsētām, 23. martā norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotais  tīmekļseminārs skolotājiem “Saliec atpakaļ labāk”. Tīmekļsemināra laikā pedagogiem bija iespēja iepazīt jaunākos metodiskos materiālus skolām globālajā izglītībā un bioētikā.

“Covid-19 pandēmijas izaicinājumi, ar kuriem sastopas mūsu planēta un sabiedrība, ietekmē ikvienu no mums, sajaucot arī pasaules darba kārtību. ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs ir aicinājis valdības un sabiedrību domāt, kā atjaunot un padarīt pasauli labāku pēc krīzes, jo sabiedrība nevar pārveidoties, ja tas, ko un kā mēs mācāmies, paliek nemainīgs. Tādēļ ir nepieciešams izglītot pārmaiņu veidotājus, kas būtu gatavi globāliem izaicinājumiem,” uzrunājot semināra dalībniekus, akcentēja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika. “Ceļā uz to, lai mēs kļūtu par pārmaiņu veidotājiem, UNESCO domā par instrumentiem, ar kuru palīdzību varētu risināt tagadnes un nākotnes problēmas, kas palīdzētu veidot labāku sabiedrību. Orientieris šajā ceļā ir 17 ANO ilgtspējīgās attīstības mērķi un 169 apakšmērķi, kurus līdz 2030. gadam apņēmušās sasniegt ANO iesaistītās valstis, to skaitā arī Latvija.”

Inga Belousa, biedrības Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) padomes priekšsēdētāja vietniece, biedrības “Zaļā brīvība” biedre, globālās izglītības tīklojuma “Academic Network on Global Education and Learning” (ANGEL) biedre, interaktīvā nodarbībā aicināja skolotājus izvērtēt pārmaiņu virzienus, kas palīdzēs veidot ilgtspējīgāku nākotni, iepazīstinot ar datiem no  ziņojumiem par bioloģisko daudzveidību  un ekosistēmas pakalpojumiem, pētījumiem par klimatu nākotnē, globāliem datiem par izglītību  Covid-19 laikā, kad samazinās līdztiesība, palielinās dzimumu diskriminācija, palielinās ekonomiskā un digitālā nevienlīdzība, kļūst problēmatiska bērnu un jauniešu sociālā emocionālā attīstība un bērnu un jauniešu mentālā veselība: “Lai pilnveidotu prasmi “salikt atpakaļ labāk” ir jādomā nevis par lietām, ko es labi jau daru un kas  ir ieviestas mācību procesā, bet par pilsoniskām iniciatīvām, kas palīdzētu kļūt par pārmaiņu virzītāju.”

Nākamajā interaktīvās nodarbības daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar metodiskā materiāla un kalendāra “Laiks ilgtspējīgās attīstības mērķiem!” praktiskās izmantošanas iespējam un struktūru. Dalībnieki tika aicināti iepazīties ar mācību pieejām un metožu piemēriem, piemēram, Inga Belousa sniedza ieskatu par caurviju kompetencēm, kas pilnveidotu pedagogu profesionālo meistarību ilgtspējīgās attīstības mērķu sasniegšanai. Semināra dalībnieki dalījās ar idejām, kā izstrādātos materiālus varētu izmantot dažādos mācību priekšmetos, piemēram, angļu valodas nodarbībās, mūzikas un drāmas nodarbībās, klases stundās, karjeras jautājumu izvērtēšanai, sociālo zinību stundās, pētnieciskajos darbos, dabaszinību priekšmetos, kā arī domāja par praktiskām idejām, piemēram, darbu plānošanai, gatavojoties Pasaules lielākajai mācību stundai, tiešsaistes mācību stundām, gatavojoties angļu valodas eksāmenam, kā arī veidojot tematiskus ārpusstundu pasākumus, radošo darbu izstādes un informējot skolēnus par starptautiski svinamām dienām.

Semināra otrajā daļā Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskajā bioētikas komitejā un tās priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska iepazīstināja dalībniekus ar jaunveidoto metodisko materiālu, kas ir veltīts bioētikas jautājumiem. Bioētikai ir starpriekšmetu saikne ar dažādām mācību jomām – bioloģiju, psiholoģiju, vēsturi, angļu valodu, filozofiju, ētiku, fiziku un zinātnisko pētniecisko darbu izstrādi, jo ētika pētījumu veikšanā skolēniem ir svarīgs jautājums. “Jaunveidotā bioētikas metodiskā materiāla virsvērtība ir tā, ka ne tikai skolēniem, bet arī pašiem skolotājiem ir jābūt informētiem par principiem, uz kuriem balstās pētniecības ētika. Metodiskajā materiālā skolotāji un citi interesenti varēs atrast stundu plānus, informāciju jeb pārskatu par bioētikas principiem, ko nozīmē īstenot tos pētniecības praksē, dažādas definīcijas, kas palīdzēs saprast bioētikas jēdzienus, ieteicamo literatūru un video materiālus, aktivitātes un citus papildu materiālus,” skaidroja pētniece S. Mežinska.

Semināra noslēgumā dalībnieki tika informēti par UNESCO Asociēto skolu projekta 2021. gada aktualitātēm, kurām ikviens ir aicināts sekot UNESCO ASP  skolu mājaslapā  www.skolas.unesco.lv.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante