EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.10.11.

Noslēdzies UNESCO Asociēto skolu projekts 2008. – 2011.

Šodien, 12. oktobrī ar konferenci „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā” noslēdzas UNESCO Asociēto skolu projekts (ASP) 2008. – 2011. Konference norisinās viesnīcā „Maritim Park Hotel Rīga” (Slokas ielā 1), to rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK).

Konferencē tiek analizēta ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai” attīstībai īstenošana, un plenārsēdē ar ziņojumiem par to uzstāsies Valsts Izglītības satura centra direktors Guntis Vasiļevskis, vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” direktore Daiga Kalniņa un ASP nacionālais koordinators Rolands Ozols. Viņi izcels izaicinājumus un iespējas, kas pieejamas, izglītības iestāžu ikdienu saistot ar starptautisko izglītības politiku. 
 
Konferences otrajā daļā ASP dalībskolas iepazīstinās klātesošos ar savu labo praksi un pieredzi. Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola iepazīstinās ar savu pieredzi Starptautiskās dzimtās valodas dienas atzīmēšanā un UNESCO LNK projektā „Draugu stāsti”; Riebiņu novada Riebiņu vidusskola stāstīs par pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā; Alsungas vidusskola Iepazīstinās ar īstenoto novadu mācību un nemateriālā kultūras mantojuma ekspedīciju Jūrkalnē; Daugavpils Valsts ģimnāzija prezentēs projektu „Ilgtspējīgas izglītības skolas modelis“, Rīgas Dabaszinību skola – projektu „Modelis izglītības ilgtspējīgai attīstībai ieviešanai izglītības iestāde”, Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde – projektu „Ilgtspējīgas attīstības aktivitātes pirmsskolā”, bet Talsu Valsts ģimnāzija un Daugavpils 11. pamatskola – projektu „Cilvēktiesību un tolerances jautājumiem veltītas aktivitātes izglītības iestādēs”; Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola informēs par Pasaules mantojuma saglabāšanas un dokumentēšanas projekta „Vecrīga laiku lokos” rezultātiem; savukārt Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs dalīsies atziņās un pieredzē, kas gūta, īstenojot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas programmu Kuldīgas novada izglītības iestādēs.
 
Dalībnieki caur šīm prezentācijām un pieredzes apmaiņu iegūs informāciju un idejas par dažādām sadarbības iespējām, izglītības iestādēs īstenojamiem projektiem, izmantojot vienkāršus un brīvi pieejamus resursus, pētnieciskajiem darbiem, uzzinās par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un tās pamatprincipiem un nozīmi, to, kāda ir ilgspējīgas izglītības skolas darbība, kādas mācību procesā izmantojamās darba formas un metodes veicina izglītību ilgtspējīgai attīstībai, kā vides ilgtspējības aspekti var tikt iekļauti klases stundu tematos u.tt.
 
Skolas un citi konferences dalībnieki tiks aicināti, novērtējot šos labās prakses piemērus, iesaistīties diskusijā par to, kā turpināt īstenot ilgtspējīgas attīstības principus izglītībā, un UNESCO LNK apkopos šos ieteikumus, lai piedāvātu arī citām Latvijas izglītības iestādēm un interesentiem.
 
Konferenci atklās LR izglītības un zinātnes ministrs, UNESCO LNK viceprezidents Rolands Broks, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete un UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa. 
 
Konferences „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā” ietvaros notiks arī Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme. Padomes locekļi tiks aicināti diskutēt par iespējām paplašināt skolu funkcijas, kļūstot par kopienu centriem, kur tiek veidots piedāvājums plašai mērķauditorijai, saistot kopā formālo un neformālo izglītību. UNESCO LNK ekspertu sagatavotajā materiālā „Pašu skolas pašu valdībā” tiek analizēti trīs rīcības virzieni: atbalsts vispusīgai personības attīstībai ikvienā vecumā; atbalsts daudzveidīgu prasmju apgūšanai un pielietošanai un atbalsts iekļaujošas, saliedētas, pilsoniski aktīvas sabiedrības spēcināšanai. Konsultatīvās padomes locekļi tiks aicināti apkopot ieteikumus un spriest par priekšnoteikumiem rīcības virzienu īstenošanai, darbojoties ar trim skolu profiliem, kurus speciāli sanāksmei ir sagatavojis Baltijas Sociālo zinātņu institūts.
 
Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvija pievienojās UNESCO, no šā gada 10. līdz 14. oktobrim UNESCO LNK rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kurā sadarbībā ar tās dalībinstitūcijām un partneriem – izglītības iestādēm, bibliotēkām, muzejiem u.c. – sabiedrība tiek aicināta iesaistīties dažādās aktivitātēs, izzinot un iepazīstot UNESCO mērķus, darbību, redzamākās programmas un īstenotos projektus Latvijā.
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv
 
Sekojiet UNESCO LNK jaunumiem arī Twitter.com, Draugiem.lv un Facebook.com!