EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.04.16.

Kā novērst vardarbību un cīnīties ar tās sekām skolā?

Kā novērst vardarbības rašanos un cīnīties ar tās izraisītajām sekām, veicinot veselīgu attiecību veidošanos skolā? Par šo jautājumu 29. aprīlī diskutēja konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksmē, kas notika globālās nedēļas “Izglītība visiem” laikā.

Sanāksmi vadīja Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, un tajā piedalījās pārstāvji no dažādām ministrijām, pašvaldībām un citām valsts iestādēm, kā arī augstskolu eksperti, nevalstisko organizāciju un arodbiedrību pārstāvji.

Atklājot sanāksmi, Kārlis Šadurskis akcentēja, ka vardarbība ikdienā ir klātesoša dažādos līmeņos – ne tikai skolas vidē, bet arī savstarpējās attiecībās ģimenē, plašsaziņas līdzekļos un ir nepieciešams stiprināt jau esošās pozitīvās izglītības prakses un instrumentus tās novēršanai.

Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja, raksturojot situāciju Latvijā un pasaulē, uzsvēra, ka drošība skolā ir 21. gadsimta aktualitāte. Lai panāktu skolēnu drošību izglītības iestādēs, būtiska nozīme ir preventīvam darbam, izstrādājot iekšējos kārtības noteikumus, rīcības shēmas un iepazīstinot ar tām direktorus, skolotājus, skolēnus, tāpat svarīga ir sociālās korekcijas programmu izstrāde. Liela nozīme ir sadarbībai starp atbildīgajām institūcijām, kā arī atbildīgo dienestu un vecāku laicīga informēšana par problēmu.

Sanāksmes turpinājumā Ineta Upeniece, Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja uzsvēra, ka drošību un drošas izglītības vides veidošanu neietekmē tikai ārēji faktori, bet arī katra indivīda vērtību sistēma, īpaši akcentējot tādas vienojošas vērtības kā dzīvība, cieņa, atbildība, dažādība un brīvība. Ir svarīgi, ka šīs vērtības ir ne tikai nosauktas vārdos, bet tiek īstenotas un apliecinātas katru dienu. Veselīgu attiecību veidošana izglītības saturā tiek veicināta, piedāvājot metodisku atbalstu: ir izstrādāti interaktīvi materiāli visiem vecuma posmiem. Tie ļauj izprast, kā integrēti ir iespējams runāt par veselības un drošības jautājumiem, piedāvājot informāciju digitālā, bērniem saprotamā veidā, kas rosina viņus domāt.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Dita Nīmante iepazīstināja konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” dalībniekus ar programmu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kuras mērķgrupa ir visi bērni, jo jebkurā brīdī jebkurš var kļūt apdraudēts. Ar šīs programmas palīdzību tiek vairota pozitīva uzvedība skolā un izstrādāta pozitīvas uzvedības apbalvojuma sistēma. Eksperte uzsvēra, ka svarīga ir pārkāpumu atpazīšana sistematizētā veidā, jo katram var būt sava izpratne par notiekošo, līdz ar to ir nepieciešams vienoties par kopīgu sistēmu. Kā vienu no problēmām eksperte minēja sabiedrības kopējo toleranci pret vardarbību.

Sanāksmes noslēgumā uzstājās Līga Bērziņa, Latvijas Autisma apvienības vadītāja. Raksturojot situāciju Latvijā iekļaujošas izglītības jomā, viņa akcentēja, ka pirmais izaicinājums ir skolas izvēle. “Uz jautājumu, kur doties, kad ir problēmas, pareizā atbilde pēc būtības ir vispārizglītojošā skola, taču praksē aktuāls kļūst jautājums, vai skolas ir gatavas uzņemt šādus bērnus,” stāsta Līga Bērziņa. Kā īpašu izaicinājumu eksperte uzsvēra nepieciešamību noteikt atbilstošu mācību programmu un organizēt mācību procesu. “Ko nozīmē skola bez vardarbības? Tā ir iespēju radīšana, piepildot izglītības vidi ar jēgpilnām aktivitātēm, tā ir drošas vides veidošana, atpazīstot pirmos vardarbības signālus, ” uzsvēra Līga Bērziņa.

Diskusijas dalībnieki akcentēja arī nepieciešamību sabalansēt pedagogu tiesības un bērnu tiesības un veicināt pedagogu sagatavotību neierastām, vardarbīgām situācijām skolā, uzsverot arī atbalsta personāla nozīmi. Tika vairākkārt minēta pedagogu primārā loma, atpazīstot konfliktsituāciju. Klātesošie uzsvēra vecāku atbildību vardarbības situāciju nepieļaušanā un risināšanā, kā arī pozitīvas uzvedības veicināšanā.