EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.12.20.

Izglītības jomas eksperti diskutē par attālinātajām mācībām pandēmijas laikā

Foto: (c) Pixabay

Trešdien, 16. decembrī, notika Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" sanāksme, kurā izglītības jomas pārstāvji, politikas veidotāji un eksperti diskutēja par attālinātajām mācībām Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās, vērtējot situāciju gan Latvijā, gan pasaulē kopumā.

“UNESCO redzējumā, lai atbalstītu skolēnus un skolotājus, skolu atkārtotam atvēršanas procesam ir jābūt drošam un iekļaujošam un ir nepieciešams atbalstīt skolotājus kā tiešos darbiniekus un nopietni pievērst uzmanību skolotāju apmācībai un profesionālai attīstībai. Tāpat nepieciešams ieguldīt prasmju attīstībā sākot ar sociāli emocionālo dimensiju līdz kompetenču iegūšanai, kas palīdzēs iegūt jaunas darba vietas. Ļoti būtiski ir sašaurināt digitālo plaisu, kas ir pārtraukusi izglītību trešdaļai pasaules  skolēnu un studentu,” norādīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, atsaucoties uz UNESCO Globālās izglītības sanāksmes (2020 GEM) ārkārtas sesijā izstrādāto deklarāciju “Izglītība pēc COVID-19: Globālās izglītības sanāksmes deklarācija”. Tajā starptautiskie partneri izvirza izglītību pasaules atveseļošanās stratēģijas centrā un nosaka apņemšanos nodrošināt ieguldījumus izglītībā, kas atbilst Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtībā 2030 noteiktajam slieksnim, kā arī apņemšanos nacionālajos plānos paredzēt mērķētu atbalstu krīzes radīto mācīšanās zaudējumu un sociāli emocionālās ietekmes mazināšanai, riska grupā esošo izglītojamo aizsardzībai, skolotāju apmācībai un citiem krīzes ietekmes mazināšanas pasākumiem izglītībā. 

Iepazīstinot ar Izglītības un zinātnes ministrijas redzējumu par attālinātajām mācībām un šī mācību procesa atbalstu, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uzsvēra: “Attālinātā mācīšanās ir nevis daļa no problēmas, bet daļa no risinājuma tam, kādu mēs gribētu redzēt izglītību, sabiedrību un noteikti arī to attieksmju modeli, kas būs un dominēs nākotnē.”

Savukārt Latvijas pašvaldību savienības (LPS) padomniece izglītības un kultūras jautājumos Dr.sc.admin. Ināra Dundure, atsaucoties uz LPS īstenotās aptaujas par Skolu pedagogu un skolēnu nodrošinājumu ar datortehniku rezultātiem, izteica priekšlikumu atvērt valsts finansētu programmu skolēnu, pedagogu un izglītības iestāžu nodrošinājumam ar datortehniku, kā arī, lai novērstu sociālekonomiskās situācijas ietekmi uz skolēnu iespēju saņemt kvalitatīvu izglītību, kā prioritāti noteikt skolēnu apgādi ar nepieciešamo datortehniku, priekšroku dodot bērniem no maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm un aktualizēt sadarbību par interneta pieejamību izglītības iestādēs un izglītojamiem.

Sniedzot ieskatu pētījumā “Dzīve ar Covid-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē”, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Dr.psych. Baiba Martinsone vērsa uzmanību uz to, ka veiksmīgāk attālināto mācīšanos izdodas īstenot tiem skolotājiem, kas pārveidojuši uzdevumus, lai efektīvāk sniegtu atgriezenisko saiti, pārskatījuši sasniedzamos stundu mērķus un kas sadarbojušies ar kolēģiem un kuri pieturējušies pie iepriekš izstrādāta dienas vai nedēļas plāna. Pētniece izteica ieteikumus ne tikai samazināt izņemamās vielas apjomu, centralizēti veidot tiešsaistes stundas, nodrošināt uzdevumus ne tikai digitālā formātā un pārdefinēt atbalsta personāla lomas, bet arī uzsvēra nepieciešamību atbalstīt katru bērnu, neatkarīgi no to sociālekonomiskā nodrošinājuma, un nodrošināt regulāras sociāli emocionālās mācīšanās stundas, veicinot garīgo veselību skolās.

Sanāksmes laikā padomes dalībnieki diskutēja par pedagoga lomu, iesaistīto pušu sadarbību attālināto mācību efektīvai norisei, sociāli emocionālā atbalsta nepieciešamību un tā nodrošināšanas iespējām, tehnoloģiskā nodrošinājuma problēmjautājumiem.

Par Konsultatīvo padomi “Izglītība visiem”
Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”, dibināta 2005. gadā un ierasti tiek sasaukta reizi pusgadā, ietver pārstāvjus no daudzām iesaistītajām pusēm, tādējādi veidojot auglīgu platformu diskusijām par atbildību kvalitatīvā izglītībā Latvijā. Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” ir izglītības jomas starpnozaru konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina ANO, UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izglītības jomā izstrādāto ieteikumu ieviešanu Latvijā. Padomes mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību. Padomē ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Autisma apvienības, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas jaunatnes padomes u.c. valsts un nevalstiskajam organizācijām. Plašāk: https://likumi.lv/doc.php?id=79116.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante