EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Mēs dzīvojam sarežģītā, savstarpēji saistītā un līdzatkarīgā pasaulē. Globālie izaicinājumi, ar kuriem saskaras mūsu planēta un sabiedrība, ietekmē ikvienu no mums, to skaitā militāri konflikti, terorisms, nabadzība, klimata pārmaiņas, vides degradācija un neatbilstoša dabas resursu pārvaldība. Lai iedziļinātos 21. gadsimta problēmjautājumos un atrastu risinājumus gan lokālā, gan globālā līmenī, jānodrošina atbilstošu prasmju, zināšanu, attieksmju un vērtību apguve.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai cieši saistīta ar globālā pilsoniskuma izglītību: abas izglītības pieejas ietvertas 4. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī (4.7. apakšmērķī):

“Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visi apmācāmie apgūst zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.”

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Izglītības ilgtspējīgai attīstībai mērķis ir dot iespēju ikvienam pieņemt informētus lēmumus un īstenot atbildīgus pasākumus vides integritātes, ekonomiskās dzīvotspējas un taisnīgas sabiedrības nodrošināšanai pašreizējām un nākamajām paaudzēm. Tā pilnveido cilvēku zināšanas par to, kā aktīvi piedalīties vietējā sabiedrībā, veidojot taisnīgāku un ilgtspējīgāku pasauli.  Tā palīdzsabalansēt dažādās vides, sabiedrības un ekonomikas vajadzības.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai pievēršas dažādām nozīmīgām tēmām, tostarp klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, katastrofu risku samazināšana, ilgtspējīgs patēriņš, nabadzības izskaušana.

Plašāk par UNESCO redzējumu: https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development

Globālā pilsoniskuma izglītība

Globālā pilsoniskuma izglītības mērķis ir iesaistīt ikvienu aktivitātēs, kas veido miermīlīgāku, iecietīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Tā stiprina piederības sajūtu globālai kopienai un kopējām vispārcilvēciskām vērtībām, veicina cieņu pret universālām vērtībām – cilvēktiesībām, demokrātiju, nediskrimināciju un dažādību. Globālā pilsoniskuma izglītība pievērš uzmanību šādām tēmām: miers un cilvēktiesības, sapratne starp dažādām kultūrām, pilsoniskā izglītība, cieņa pret dažādību un iecietība, iekļaujoša sabiedrība.

Plašāk par UNESCO redzējumu: https://en.unesco.org/themes/gced

Gan globālā pilsoniskuma izglītība, gan izglītība ilgtspējīgai attīstībai izmanto holistiskas pedagoģijas pieeju. Tas nozīmē, ka tās koncentrējas uz dažādiem izglītības aspektiem: 

  • uz mācību saturu: tās integrē svarīgākos jautājumus, piemēram, klimata pārmaiņas un cilvēktiesības mācību plānā;
  • uz mācību rezultātiem un plašāku prasmju apguvi: tās attīsta mācīšanās, sadarbības, komunikācijas un kritiskās domāšanas prasmes, kā arī vērtību un attieksmes pieņemšanu, lai risinātu globālas problēmas, veicina atbildības sajūtu un cieņu pret dažādību;
  • uz mācīšanās procesu un vidi: tās veicina interaktīvu un skolēncentrētu mācīšanu un mācīšanos, kas nodrošina pētniecisku, uz darbību vērstu un pārveidojošu izglītību. Tās aicina izvērtēt mācību vidi – fizisko, kā arī virtuālo un tiešsaistes –, lai iedvesmotu skolēnus rīkoties ilgtspējīgi.

Pārmaiņu radīšana ir globālā pilsoniskuma izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai kopīgs mērķis. Tās uzsver rīcību un nepieciešamās pārmaiņas sabiedrībā un katrā indivīdā neatkarīgi no viņa vecuma vai izglītības līmeņa. Tās palīdz ikvienam izprast savstarpēji saistīto pasauli un problēmu sarežģītību, ar kurām mēs saskaramies, un palīdz visiem, kas mācās, attīstīt savas zināšanas, prasmes, attieksmi un vērtības, lai viņi varētu atbildīgi un efektīvi risināt globālās problēmas tagad un nākotnē.