EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.05.18.

Inovācijām profesionālajā izglītībā būtiska ir sadarbība un dažādība

Pārmaiņu procesā būtiski spert mazus, bet konkrētus soļus, tā secinājuši eksperti, tiekoties UNESCO Izglītības pilsētā Valmierā diskusijā “Inovācijas profesionālajā izglītībā – uzņēmējspēju stiprināšanai un ilgtspējīgai attīstībai”.

“Tiekoties klātienē izglītības un ilgtspējas speciālistiem, kopīgi tika secināts, ka profesionālā izglītība ir ideāla platforma inovācijām, ko veido materiāltehniskā bāze un prasmju un zināšanu apvienojums. Taču nereti pārmaiņu ieceres pazūd lielās koncepcijās un plānos, tāpēc īpaši svarīgi ir sākt vismaz ar pilotprojektu: jāsper mazi, bet konkrēti soļi, lai notiktu iecerētās pārmaiņas,” diskusijas kopsavilkumā dalās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa. “Sadarbība ir atslēgas vārds pārmaiņām un inovācijām. Arī profesionālās izglītības jomā nepieciešams sadarboties starp dažādām pašvaldībām izglītības piedāvājuma pilnveidē, un vērtīga ir sadarbības līgumu slēgšana ar uzņēmējiem un augstākās izglītības iestādēm.”

Eksperti uzsvēra, ka svarīgs priekšnoteikums tam, lai inovācijas rastos, ir iesaistīto dažādība un esošo resursu savienojums vēl nebijušā kombinācijā. Tāpat nepieciešama jaunu un drosmīgu studiju programmu veidošana, un veicināma ir augstākās izglītības atvērtība sadarbībai ar profesionālo izglītību. Neskatoties uz dažādību, nozīmīga ir kopīgas vīzijas izvirzīšana, uz kuru tiekties, sadarbojoties dažādām iesaistītajām pusēm.

"Inovācija profesionālajā izglītībā ir būtisks konkurētspēju veicinošs faktors, tāpēc pirmais solis ir apzināt mūsu rīcībā esošos resursus un zināmo labo praksi, lai nākotnē plānotu šajā jomā sistēmiskas pieejas," secina Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Ilze Buligina.

Līdzšinējā pieredze liecina, ka iedvesmai pārmaiņām svarīgi ir veiksmes stāsti un dalīšanās tajos: vērtīgas ir direktoru un skolotāju pieredzes apmaiņas vizītes; stāsti par profesionālo izglītības iestāžu mācību uzņēmumu panākumiem; absolventu klubu veidošana, lai dalītos pieredzes stāstos par karjers ceļa veidošanos.

Diskusija “Inovācijas profesionālajā izglītībā – uzņēmējspēju stiprināšanai un ilgtspējīgai attīstībai” bija pirmais pasākums ciklā profesionālās izglītības attīstībai inovāciju, ilgtspējas un zaļās ekonomikas virzienos, ko rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Valmiera kā diskusijas norises vieta tika izraudzīta gan veiksmīgas starpinstitucionālās sadarbības, gan dalības UNESCO Izglītības pilsētu tīklā dēļ.

Diskusijas mērķis bija noskaidrot, kādi ir priekšnoteikumi tam, lai profesionālās izglītības iestādes sekmētu inovāciju rašanos, kā veicināt sadarbību starp profesionālās izglītības un augstākās izglītības iestādēm un kāds atbalsts nepieciešams no publiskā sektora, tostarp pašvaldības. Diskusijas rezultātā gūtās atziņas tiks ņemtas vērā, veidojot nākotnes redzējumu par inovācijas un ilgtspējas jautājumiem profesionālās izglītības attīstībā Latvijā.

 

Par UNESCO Izglītības pilsētu tīklu
UNESCO Izglītības pilsētu tīklu (UNESCO Global Network of Learning Cities) radīts, lai kopīgi meklētu risinājumus globalizācijas, urbanizācijas, demogrāfijas un citiem 21. gadsimta pilsētu attīstības izaicinājumiem. Sadarbības tīklu starptautiski koordinē UNESCO Mūžizglītības institūts, savukārt Latvijā – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Sadarbības tīklā aicinātas pievienoties tās pilsētas, kuras kā vienu no nākotnes attīstības stratēģijas pamatiem izvirzījušas izglītību un mūžmācīšanās iespēju paplašināšanu ikvienam tās iedzīvotājam neatkarīgi no to sociāldemogrāfiskajiem rādītājiem. Pašlaik UNESCO Izglītības pilsētu tīklā ietilpst ap 200 pilsētu no vairāk nekā 40 pasaules valstīm: tās visas vieno centieni veicināt mūžmācīšanos kā veidu, kas palīdz sasniegt ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī. Latviju starptautiskajā tīklā pašreiz pārstāv Valmieras pilsēta, kuras ilgtspējas attīstības stratēģijā 2015.-2030. gadam kā stratēģiska prioritāte izvirzīta katra valmierieša personības izaugsme, nodrošinot konkurētspējīgu visu līmeņu izglītības, kultūras pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājumu. Līdz šim Valmieras pilsēta sadarbojusies ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, atbalstot UNESCO Asociēto skolu projektu un UNESCO IITE pilotprojektu “Mācīšanās nākotnei”, kur iesaistījās Valmieras Valsts ģimnāzija un Valmieras sākumskola, kā arī sniedzot atbalstu UNESCO Baltijas jūras projekta konferences “Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai”, starptautiskā jauniešu foruma “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei” organizēšanai un izglītības foruma “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšana izglītībā” norisei.

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante