EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.10.12.

Četras Latvijas skolas piedalās starptautiskā UNESCO pilotprojektā “Mācīšanās nākotnei”

UNESCO nedēļā, 15. oktobrī notiks UNESCO Informāciju tehnoloģiju izglītībā institūta (IITE) pilotprojekta “Mācīšanās nākotnei” pirmā koordinācijas padomes sanāksme Latvijā.

Sanāksmē piedalīsies arī prof. Manfreds Glesners no Darmštades Universitātes, kurš Rīgā ir ieradies uz Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu svinībām. Prof. Glesners ir UNESCO IITE partneris, iesaistīts vairākos institūta projektos, un iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar savu redzējumu par nākotnes skolu. 

 

Šajā projektā iesaistītas 14 valstis, tajā skaitā arī Latvija, un galvenā uzmanība tajā veltīta skolotāju un skolēnu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) kompetencēm. Latviju projektā pārstāv Talsu Valsts ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija kopā ar Valmieras sākumskolu un Rīgas Klasiskā ģimnāzija.

 

“Mācīšanās nākotnei" ir pilotprojekts, ar kura palīdzību UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolās plānots veicināt pārdomātu IKT izmantošanu izglītībā ar mērķi padarīt mācību saturu atbilstošu mūsdienu izaicinājumiem sabiedrībā un vidē, tādejādi sekmējot ilgtspējīgu attīstību. Tas izceļ četrus 21. gadsimta mācīšanās balstus – mācīšanos zināt, mācīšanos būt, mācīšanos darīt un mācīšanos dzīvot kopā – mūsdienu pasaules izaicinājumu un jauno iespēju kontekstā. Projektā tiek uzsvērta nepieciešamība līdz ar IKT ienākšanu izglītības sistēmā veicināt to nozīmi ne tikai e-prasmju apguvē, bet tieši mācību satura tuvināšanā sabiedrības attīstības vajadzībām ārpus skolas. Tas sevī ietver gan jaunu mācību līdzekļu izstrādi, gan arī kvalitatīvas saziņas izkopšanu starp skolēniem un skolotājiem gan savas valsts teritorijā, gan arī, meklējot sabiedrotos citās valstīs. 

“Projekts ir balstīts uz trim dimensijām: izglītība ilgtspējīgai attīstībai, jaunais humānisms un IKT. Projekta ietvaros notiks semināri skolēniem un skolotājiem, kuros Latvijas skolas varēs nodot savu pieredzi tādām valstīm, kā Moldova, Armēnija, Ukraina. Ļoti ceram, ka šis būs projekts, kurā Latvijas izglītotāji ne tikai mācīsies, bet arī mācīs, jo visām šīm skolām un pedagogiem ir uzkrāta patiesi noderīga pieredze. Savukārt mūsu skolām tā būs iespēja gan pieredzes apmaiņai, gan radošam darbam, lai nojauktu robežas starp mācību priekšmetiem, veidojot starppriekšmetu saiknes, kā arī robežas starp skolas un ārpusskolas dzīvi, jo viss šajā pasaulē ir saistīts,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika.

 

Pilotprojektu paredzēts īstenot trīs gados (2012. – 2014.), no katras valsts iesaistoties trim skolām. Galvenās projekta aktivitātes ir balstītas uz UNESCO izstrādāto skolotāju IKT kompetenču modeļu iedzīvināšanu skolotāju izglītībā, jaunu mācību līdzekļu izstrādi, kas balstīti uz dažādu skolēnu prasmju un zināšanu izkopšanu, izmantojot IKT, kā arī skolas komandas (administrācija, skolotāji, skolēni) iesaisti projektu izstrādē un ieviešanā, skolas mācību darbā kvalitatīvi un pārdomāti integrējot IKT izmantošanu. Pilotprojektā plānots iesaistīt arī UNESCO katedras, IKT uzņēmumus un citus sadarbības partnerus.

 

 

Vairāk informācijas par UNESCO IITE – http://iite.unesco.org/