EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.08.15.

32 izglītības iestādes Latvijā kļuvušas par UNESCO Asociēto skolu projekta dalībniecēm

32 izglītības iestādes Latvijā uzņemtas UNESCO Asociēto skolu projektā (ASP) un darbosies tajā 2015.–2018. gadā. Tās ir skolas, kas gatavas integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības balstus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā.

UNESCO ASP skolas īstenos aktivitātes, atbalstot izglītību, kas rosina personības attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu. Dalībskolas Latvijā organizēs seminārus, tematiskas nodarbības, radošās darbnīcas un citus pasākumus skolniekiem, skolotājiem un plašākai sabiedrībai.

2015.–2018. gadā UNESCO ASP dalībskolas īstenos aktivitātes četros tematiskos virzienos: kultūrizglītība un vērtībizglītība, cilvēktiesību izglītība, vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai, ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi. Skolas, kas darbosies kultūrizglītības un vērtībizglītības virzienā, veicinās radošu un atvērtu mācīšanās vidi, stiprinās starpkultūru un starppaaudžu dialogu un skolas sadarbību ar vietējo kopienu. Skolas, kas īpašu uzmanību pievērsīs vides un ilgtspējīgas attīstības izglītībai, kā arī UNESCO  darbības pamatprincipiem, sekmēs holistisku izglītību, balstītu veseluma pieejā (visas skolas pieejā) izglītības nodrošināšanā. Savukārt skolas, kas darbosies cilvēktiesību izglītības virzienā, veicinās tolerantu un iekļaujošu sabiedrību un mācību vidi.

UNESCO ASP 2015.–2018. gadā virzienā “Kultūrizglītība un vērtībizglītība” darbosies 10 izglītības iestādes: Alsungas vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Druvienas pamatskola, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Ozolnieku vidusskola, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Rīgas 74.vidusskola, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, Riebiņu vidusskola, VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums.

Virzienā “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un “ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi” iesaistīsies 12 skolas: Ādažu Brīvā Valdorfa skola, BJVIC Rīgas dabaszinību skola, Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Grobiņas sākumskola, Jelgavas Amatu vidusskola, Skujenes pamatskola, Pļaviņu novada ģimnāzija, Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Talsu Valsts ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija.

Cilvēktiesību izglītību UNESCO ASP ietvaros Latvijā stiprinās 10 izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Cēsu pilsētas vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jaunsilavas pamatskola, Jēkabpils pamatskola, Kalsnavas pamatskola, Rundāles novada speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”, Rīgas Montessori sākumskola, Sabiles vidusskola, Valmieras sākumskola.

Kopumā dalībai UNESCO ASP Latvijā 2015.–2018. gadam pieteicās 79 izglītības iestādes. Visplašākā interese darboties izrādīta kultūrizglītības un vērtībizglītības virzienā.

UNESCO ASP ir UNESCO izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar mērķi bagātināt mācību saturu, ieviest modernas mācību metodes un pilnveidot mācību vidi, kas veicina radošumu un piederības sajūtu savai valstij un pasaulei. Projekts izveidots 1953. gadā, un tajā šobrīd iesaistījušās 10 000 izglītības iestādes no 181 valsts.

Papildu informācija:
Ilze Dalbiņa
UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja
Tālr. 67325109
E-pasts i.dalbina@unesco.lv