EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

UNESCO svinamo dienu kalendārs

UNESCO veido svinamo dienu kalendāru ar mērķi apkopot un starptautiski izcelt dalībvalstu īpašās gadadienas, kuru atzīmēšana veicina miera kultūru, starpkultūru dialogu un sapratni. Kalendārā tiek iekļautas nozīmīgu notikumu jubilejas, kas bijuši izšķirīgi svarīgu ideju virzībā vai arī ievērojamu personību gadadienas, kuras devušas būtisku ieguldījumu kultūras, izglītības, zinātnes un citu UNESCO mandāta jomu attīstībā.

UNESCO svinamo dienu kalendārs tiek veidots divu gadu periodam un tajā tiek iekļautas apaļas jubilejas – 50., 100., 150. gadadiena utt. Visas dalībvalstis ir aicinātas nominēt savas īpašās gadadienas, kas saistītas ar UNESCO vērtībām un misiju. Nomināciju priekšlikumi tiek izskatīti UNESCO Izpildpadomē un nodoti apstiprināšanai UNESCO Ģenerālajai konferencei, kas lemj par gadadienu iekļaušanu attiecīgajā kalendārā.

Ar UNESCO svinamo dienu kalendāru var iepazīties šeit