EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības 200. gadadiena

 Kurzemes literatūras un mākslas biedrības 200. gadadiena ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā, novērtējot biedrības universālo lomu reģiona zinātnes procesu attīstībā. Biedrību var uzskatīt par pirmo reģionālo zinātņu akadēmiju Latvijas teritorijā un Baltijā vispār.
Kurzemes Literatūras un mākslas biedrību (Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst) 1815. gada 23. novembrī dibināja muižniecības akadēmiskās inteliģences pārstāvji, lai apvienotu Baltijas provinču zinātniekus un Tērbatas (Tartu) universitātes profesorus un sekmētu zinātniskos sasniegumus reģionā. Biedrības kārtējo un goda biedru skaitā bija izcili zinātnieki: astronoms F.G.V. Strūve, viens no UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Strūves ģeodēziskā loka uzmērītājiem, fiziķis un ķīmiķis T. Grothuss, biologi K. E. Bērs un A. Keizerlings, vēsturnieks N. Karamzins, matemātiķis K. F. Gauss, valodnieks J. Grimms un daudzi citi.
1818. gadā vienā no biedrības sēdēm tika nolasīts T. Grothusa slavenais traktāts “Par gaismas un elektrības ķīmisko darbību“, kur pirmoreiz formulēti jaunas zinātnes – fotoķīmijas pamatlikumi. Biedrības pirmais pastāvīgais sekretārs G. M. Paukers formulējis jaunas atziņas matemātikā un metroloģijā, J. F. Reke publicējis unikālu 4 sējumu Baltijas zinātnieku un literātu bibliogrāfisko leksikonu (1828 - 1832). Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemē biedrība 1819. gadā rīkoja plašu diskusiju par to, vai latvieši ir pārvācojami. Diskusijā pārsvaru guva viedoklis, ka latviešiem izglītība sniedzama viņu dzimtajā valodā, un ka nepieciešams turpināt attīstīt latviešu literatūru un kultūru. Vēlākos gados biedrība veicināja Kurzemes provinces muzeja veidošanu un pētnieciskus darbus par arheoloģiju, etnoloģiju, valodniecību.
Biedrība tika likvidēta 1939. gadā līdz ar Baltijas vācu repatriāciju, bet tās darbību Vācijā pēc 2. pasaules kara turpina Karla Šīrena biedrība Lineburgā (Carl-Schirren-Gesellschaft, Lüneburg). Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 1997. gadā apstiprināto Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu, Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība tiek uzskatīta par Latvijas Zinātņu akadēmijas priekšteci.