EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Uzdevumi

UNESCO pamatuzdevumi komunikāciju un informācijas jomā ir:
veicināt vārda un preses brīvību ideju brīvai plūsmai;
veicināt vispārēju piekļuvi informācijai, tai skaitā atbilstošas vides veidošanu informācijas pieejamībai;
veicināt ētikas un demokrātijas principu ievērošanu, nodrošināt autortiesību īstenošanu, dokumentārā mantojuma saglabāšanu, kā arī veikt nepieciešamo dokumentu izstrādi nozares politikas veidošanas atbalstam;
veicināt plurālisma un kultūras daudzveidības izpausmju saglabāšanu un nodrošināšanu pasaules informācijas tīklos.
UNESCO vidējā termiņa stratēģijas 2014.–2021. gadam Komunikāciju un informācijas sektora virsmērķis ir veicināt vārda brīvību, mediju attīstību, un pieeju informācijai un zināšanām.
 
21. gadsimtā, kad piekļuve informācijai un cilvēces uzkrātajām zināšanām ir viena no cilvēka pamattiesībām, joprojām saglabājas lielas atšķirības iespējām piekļūt informācijai un zināšanām. Šajā kontekstā īpaši tiek aktualizēti arī vārda brīvības un mediju attīstības jautājumi jeb ikviena tiesības brīvi paust savu viedokli un saņemt objektīvi atspoguļotu informāciju par pasaulē notiekošo.
 
Virsmērķa īstenošanas sasniedzamie rezultāti pasaulē:
- Vārda brīvība ir atzīta un aizsargāta kā viena no pamattiesībām visos saziņas veidos un masu medijos.
- Stiprināta mediju attīstība, demokrātija un dialogs sabiedrībā, kurā valda vārda brīvība.
- Dalībvalstis un nozares galvenie spēlētāji ir snieguši atbalstu brīvai zināšanu pieejamībai tiešsaistes režīmā.
 
Virsmērķa īstenošanas sasniedzamie rezultāti Latvijā:
Izveidota starpinstitucionāla sadarbības platforma dažādu vārda un preses brīvības jautājumu aktualizēšanai, sadarbojoties ar augstākās izglītības iestādēm un nozares profesionālajām institūcijām Latvijā.
 
UNESCO LNK uzdevumi komunikācijas un informācijas jautājumos laika posmam no 2014.–2021. gadam:
- piesaistīt UNESCO ekspertīzi mērķtiecīgas Latvijas mediju politikas izstrādē, lai pārņemtu labāko pasaules pieredzi Latvijā;
- rosināt regulāras starpinstitucionālas diskusijas par aktuālajiem vārda un preses brīvības jautājumiem, sadarbojoties ar atbildīgajām valsts un nozares profesionālajām institūcijām, un augstākās izglītības iestādēm;
- aktualizēt starptautisko praksi un pieredzi vārda un preses brīvības un kvalitatīvas informācijas pieejamības veicināšanā Latvijā;
- sekmēt UNESCO katedras mediju rakstpratības jautājumos izveidi Latvijas Universitātē un stiprināt starptautisko sadarbību;
- īstenot pasākumu kopumu vārda, preses brīvības un brīvas pieejas zināšanām jautājumu aktualizēšanai sabiedrībā, izmantojot ANO starptautisko svinamo dienu piedāvātās iespējas;
- rīkot Pasaules preses brīvības dienas starptautiskos pasākumus Rīgā 2015. gadā.