EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Starpvaldību institūcijas

UNESCO Ģenerālā konference
UNESCO Ģenerālā konference ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcē kopā visu organizācijas dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados, lai izstrādātu un apstiprinātu UNESCO vispārējo politiku, kā arī lai ievēlētu pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un vairākās starpvaldību komisijās un padomēs. Ģenerālā konference reizi divos gados sasauc darba sesijas, lai pieņemtu organizācijas darbības programmu un budžetu, bet reizi sešos gados – UNESCO vidējā termiņa stratēģiju. Ģenerālās konferences darbs norit plenārsēdēs, kuru laikā katrai dalībvalstij un nevalstiskajām organizācijām ir iespēja sniegt savu ziņojumu, delegāciju pārstāvji paralēli strādā vairākās komisijās un komitejās. Lēmumu pieņemšanas procesā katrai dalībvalstij Ģenerālajā konferencē ir viena balss. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
No 2011.gada 25.oktobra līdz 10.novembrim UNESCO galvenajā mītnē Parīzē notiks UNESCO Ģenerālās konferences 36.sesija.

UNESCO Ģenerālās konferences 36.sesijas darbs tiks organizēts plenārsēdēs un septiņās komisijās: Vispārējo jautājumu, programmu pārvaldības un ārējo attiecību, Finanšu un administratīvo jautājumu, Izglītības, Dabas zinātņu, Sociālo un humanitāro zinātņu, Kultūras un Komunikāciju un informācijas. No 26. līdz 28.oktobrim notiks Līderu forums, kurā paredzēta diskusija UNESCO dalībvalstu un valdību vadītāju starpā, kā arī dalībvalstu vispārējās debates par organizācijas attīstības, reorganizācijas, reformu un pārpozicionēšanās jautājumiem. Līdzās tam kā atsevišķi pasākumi Ģenerālās konferences ietvaros tiks organizēti – UNESCO Jaunatnes forums no 17. līdz 20.oktobrim un UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību dalībvalstu Ģenerālā asambleja no 7. līdz 9.novembrim.

UNESCO Izpildpadome
Izpildpadome ir viens no trim UNESCO pārvaldes orgāniem līdzās Ģenerālajai konferencei un ģenerāldirektoram. UNESCO Izpildpadomes sastāvs tiek atjaunots vispārējo vēlēšanu laikā Ģenerālās konferences laikā, kas notiek reizi divos gados. Izpildpadome sastāv no 58 valstu pārstāvjiem, kas satiekas divas reizes gadā pavasara un rudens sesijās un ir faktiskais UNESCO darbības pārraudzītājs un virzītājs UNESCO Ģenerālās konferences starplaikos. UNESCO Izpildpadome seko līdzi programmu darba organizācijai un tām atbilstošajām budžeta tāmēm, kā arī sagatavo kārtējo Ģenerālās konferences sesiju un organizē un koordinē konferencē pieņemto lēmumu efektīvu īstenošanu tās starplaikos.

2009. gada oktobrī UNESCO Ģenerālās konferences 35.sesijā Latvija pirmo reizi tika ievēlēta dalībai UNESCO Izpildpadomē uz laika posmu no 2009. līdz 2011.gadam. UNESCO Izpildpadomes pirmajā sesijā 2009.gada novembrī Latvija, novērtējot tās aktīvo un kvalitatīvo darbību dažādu starptautisko institūciju, darba grupu darbā un dokumentu izstrādē, tika izvirzīta un arī ievēlēta UNESCO Izpildpadomes birojā par UNESCO Izpildpadomes priekšsēdētāja vietnieci. Latvijas Republikas pārstāve UNESCO Izpildpadomē ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Latvijai dalība UNESCO Izpildpadomē dod iespēju tieši ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu, sniedzot priekšlikumus, kritiku un komentārus Izpildpadomes sesijās par UNESCO darbību, programmu īstenošanu un attīstību, kā arī tā lomu un nozīmību starptautiskās politikas veidošanā. Atrašanās UNESCO Izpildpadomē un jo īpaši esot tās priekšsēdētāja vietnieka postenī Latvijai dod iespēju arī aktīvāk ar savām aktualitātēm, pieredzi un programmām iesaistīties UNESCO darbībā, nodrošināt pārliecinošu savu interešu aizstāvību un sev aktuālu jautājumu izvelšanu. Šī starptautiskā platforma ļauj arī Latvijai vēlreiz pierādīt sevi kā kvalificētu un augsti profesionālu dalībnieku starptautiska līmeņa debatēs un diskusijās, kā arī pierādīt sevi starptautiskās politikas veidošanā un globālās pārvaldības virzīšanā.

Starpvaldību institūcijas
No 2009. – 2013.gadam Latvija ir ievēlēta programmas „Informācija visiem” Starpvaldību padomē. UNESCO programma „Informācija visiem” ir starpvaldību programma, kas izveidota 2000. gadā, lai risinātu informācijas laikmetam aktuālus informācijas pieejamības, lietotprasmes un ētikas jautājumus, kas ir globāli nozīmīgi un saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujo attīstību. Programmas pamatuzdevums ir veicināt informācijas kā nozīmīga attīstības resursa vienlīdzīgu pieejamību pasaulē. Programmas „Informācija visiem” īstenošana norit saistībā ar Pasaules informācijas sabiedrības samita Rīcības plāna īstenošanu un, sadarbojoties ar dažādām starptautiskām organizācijām. Latviju UNESCO programmas „Informācija visiem” Starpvaldību padomē pārstāv Andrejs Vasiļjevs, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikāciju un informācijas programmu padomes eksperts, sabiedrības „Tilde” valdes priekšsēdētājs.

No 2009.gada 2013.gadam Latvija ir pārstāvēta arī UNESCO programmas „Sociālo pārveidojumu vadība” Starpvaldību padomē. UNESCO programmas „Sociālo pārveidojumu vadība”mērķis ir veicināt pētījumos balstītas politikas veidošanas kultūru nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī, tādējādi nodrošinot zinātnes un politikas mijiedarbību praksē. Programmas padomē ir pārstāvētas 35 UNESCO dalībvalstis. Latvijas pārstāvis UNESCO programmas „Sociālo pārveidojumu vadība” Starpvaldību padomē ir profesors Tālis Tīsenkopfs.

No 2007 – 2011.gadam Latvija ir ievēlēta UNESCO Statistikas institūta valdē, UNESCO Statistikas institūts sagatavo informāciju izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas jautājumos, kas nepieciešama UNESCO dalībvalstīm, lai pieņemtu dažādus lēmumus. Institūts atbalsta dalībvalstis to statistiskās un analītiskās kapacitātes uzlabošanā, kā arī sniedz citus pakalpojumus, ņemot vērā dalībvalstu vajadzības. UNESCO Statistikas institūta valdē tiek ievēlēti 12 dalībvalstu pārstāvji uz četriem gadiem. Latvijas pārstāvji UNESCO Statistikas institūta valdē ir Rolands Ozols un Aija Žīgure.

Līdzās vēlētām UNESCO starpvaldību institūcijām Latvijas eksperti aktīvi iesaistās dažādās darba grupās un ekspertu sanāksmēs, jo īpaši attiecībā uz UNESCO konceptuālo un administratīvo ietvaru, Pasaules mantojuma, izglītības, sociāliem, ētikas jautājumiem.