EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Latvijas pievienošanās UNESCO 25. gadadiena

Pirms 25 gadiem, 1991. gada 14. oktobrī, Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO), lai stiprinātu savu atgūto neatkarību un starptautisko atpazīstamību. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību.
 
UNESCO pasaulē sadarbojas ar plašu partneru loku visās organizācijas kompetences jomās. Partnerība ir nozīmīgākais globālo izaicinājumu risināšanas veids, radot ilgtspējīgas, stabilas un pozitīvas pārmaiņas cilvēces attīstībā. Šo 25 gadu laikā Latvija no starptautiskās palīdzības saņēmējvalsts ir kļuvusi par donorvalsti, kas dalās savā ekspertīzē un pieredzē, kā arī iesaistās starptautisku pasākumu un aktivitāšu rīkošanā, lai kopā ar pārējām UNESCO dalībvalstīm veicinātu zināšanu apmaiņu globālu izaicinājumu risināšanā. 
 
Katru gadu Latvijas pievienošanās UNESCO tiek īpaši atzīmēta UNESCO nedēļā, kas noris oktobra otrajā vai trešajā nedēļā. UNESCO nedēļa Latvijā ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai. Tās laikā sadarbības partneri un atbalstītāji tiek aicināti līdzdarboties UNESCO ideju un vērtību izcelšanā, lai sekmētu Latvijas ilgtspējīgu attīstību caur izglītību, zinātni, kultūru, komunikāciju un informāciju. 
 
UNESCO nedēļa Latvijā 2016
Šogad UNESCO nedēļa Latvijā norisināsies no 10.-16. oktobrim, un tās pamattēma ir Latvijas cildināšana pasaulē. 
 
Sadarbības partneri un ikviens interesents UNESCO nedēļā aicināts:
Iesaistīties akcijā „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana”, kuras mērķis ir meklēt UNESCO sarakstos un reģistros iekļauto 14 Latvijas vērtību līdzību ar citiem pasaulē atpazīstamiem objektiem, liecībām un tradīcijām, tostarp ar UNESCO starptautiskajos sarakstos un reģistros esošajiem (skat. papildus informāciju www.unesco.lv);
Latvijas skolas un bibliotēkas aicinātas rīkot stāstu un sarunu vakarus ar atpazīstamiem cilvēkiem, kuri gatavi dalīties savā pieredzē par sasniegumiem, kas saistīti ar UNESCO darbību Latvijā un pasaulē (stāsti var būt arī par nozīmīgiem notikumiem, UNESCO sarakstos iekļautām vietām, Latvijas iesaisti globālu izaicinājumu risināšanā u.c.);
Atmiņas institūcijas aicinātas atsaukties un iesūtīt īsus aprakstus par kolekcijā esošām liecībām un materiāliem, kas varētu būt saistīti ar Latvijas pievienošanos UNESCO vai vienkārši raksturo to, kas Latvijā un pasaulē noticis 1991. gada 14. oktobrī;
Pašvaldības aicinātas rīkot sarunu pēcpusdienas, diskusijas vai radošas darba grupas ar sava novada NVO un vietējiem aktīvistiem par vietējo vērtību (mantojums, notikumi, cilvēki, tradīcijas) izcelšanu ne vien sava novada ietvaros, bet arī starptautiski. 
 
Šogad UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija organizēs vai līdzdarbosies pasākumu īstenošanā, kas izceļ kādu no UNESCO darbības virzieniem: 
 
Svinīgais pasākums, atzīmējot Latvijas pievienošanās UNESCO 25.gadadienu 
2016. gada 7. oktobrī plānots svinīgs pasākums, kura laikā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiks atklāts informatīvais stends par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, kas veicinās sabiedrības izpratni par UNESCO programmām un iesaisti to īstenošanā.
 
UNESCO nedēļas ieskandināšana ar stāstiem
No 7. – 9. oktobrim Valmierā norisināsies 2. Vidzemes stāstnieku festivāls. Festivāla mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm Latvijā, īpaši pievēršoties Vidzemes reģionam.  Viens no galvenajiem stāstnieku festivāla organizatoriem ir Valmieras bibliotēka, kas ir UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniece. Festivāls izceļ stāstniecības tradīcijas nozīmīgo lomu vietējā kultūras mantojuma apzināšanā.
 
Globālā monitoringa ziņojuma “Izglītība cilvēkiem un planētai: ilgtspējīga nākotne visiem” atklāšana
Izceļot izglītības nozīmīgo lomu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, UNESCO nedēļā, 14. oktobrī, notiks Globālā monitoringa ziņojuma “Izglītība cilvēkiem un planētai: ilgtspējīga nākotne visiem” atklāšana un konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" sanāksme. Globālā monitoringa ziņojums “Izglītība cilvēkiem un planētai: ilgtspējīga nākotne visiem” (Education for People and Planet: Creating Sustainable Futures fo All) turpina UNESCO ekspertu veidoto “Izglītība visiem” ziņojumu sēriju, kas iznāk kopš 2002. gada. Ziņojumi iepriekš pievērsušies tādām tēmām kā izglītības kvalitāte un pieejamība, izglītības politikas veidošana un vadība, skolotāju izglītība, apmācība un profesionālā pilnveide, jaunieši un prasmes u.c. 2016. gada ziņojumā tiek analizēta izglītības sasaiste ar citiem attīstības sektoriem, kas izcelti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos. 
 
Tiešsaistes diskusija ar Latvijas pašvaldībām
UNESCO nedēļā UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību plāno rīkot tiešsaistes diskusiju ar Latvijas pašvaldībām, lai informētu par to, kā UNESCO var palīdzēt iesaistīties globālu mērķu īstenošanā, sava novada ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kā arī kultūras mantojuma kā resursa aktivizēšanā. Diskusijā plānos prezentēt pašvaldību veiksmīgos darbības piemērus, kas izceļ UNESCO programmu un mērķu īstenošanas rezultātu pienesumu vietējai sabiedrībai, kā arī pilsētvides un kultūrvides attīstībai.
 
Sociālo tīklu aktivitāte „25 mirkļi ar UNESCO”
Lai informētu pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu, sociālajā tīklā facebook.com tiks īstenota akcija „25 mirkļi ar UNESCO”, kuras mērķis ir aicināt izzināt UNESCO programmu un darbības virzienu daudzveidību, ielūkojoties UNESCO LNK ikdienā īstenotajās aktivitātēs, projektos un pasākumos.