EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Latvija UNESCO - 20

2011. gads – Latvijas darbības Apvienoto Nāciju Izglītības zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO)20. gadadienas gads, kura ietvaros galvenie uzdevumi bija turpināt stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, informācijas un komunikācijas jomu aizstāvību, kā arī izvērtēt padarīto, veicināt sabiedrībā izpratni par UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas (LNK) lomu un pienesumu Latvijas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un dzīves kvalitātes celšanā.

Visi 2011. gada UNESCO LNK īstenotie un rosinātie pasākumi notika 20. gadadienas zīmē, īpaši pievēršot uzmanību un spilgtinot UNESCO lomu, kā arī apkopojot un izvērtējot informāciju par jau paveikto. 20. gadadienas svinības tika īstenotas un koordinētas sadarbībā ar UNESCO LNK dalībinstitūcijām un sadarbības partneriem, uzsverot UNESCO LNK lomu kā platformu sadarbībai, domu apmaiņai un kopīgām, kā arī jaunām iniciatīvām.

20. gadadienai par godu visa gada garumā notika dažādu informatīvu materiālu sagatavošana par UNESCO un UNESCO Latvijā, tika atjaunota un pilnveidota UNESCO LNK mājas lapa, kas papildināta ar informāciju par UNESCO programmām un darbību. Īpaša uzmanība tika pievērsta UNESCO mērķu un darbības skaidrošanai, kā arī reālu rezultātu un iespaidu atspoguļošanai.

20. gadadienas atzīmēšanas noslēgumā 2011. gada 8. decembrī notika svinīga pieņemšana visām UNESCO LNK dalībinstitūcijām un partneriem nacionālā un starptautiskā līmenī. No 7. līdz 10. decembrim norisinājās starptautiska Eiropas reģiona UNESCO nacionālo komisiju tikšanās, kurā tika diskutēts par UNESCO darbības virzieniem un izcelts to būtiskais pienesums nacionālā līmenī un nacionālo politikas dokumentu un sadarbības modeļu pilnveidē. Tika pārrunāts arī tas, kāda ir UNESCO nacionālo komisiju nozīme nacionālās attīstības un labklājības veicināšanā, īstenojot un iedzīvinot UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informāciju programmas.

UNESCO programmai „Pasaules atmiņa” veltīta ceļojoša izstāde

15. aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā tika atklāta izstāde, ar kuru UNESCO LNK uzsāka aktivitāšu kopumu, visa gada garumā, turpinot izcelt 20. gadadienu kopš Latvijas pievienošanās UNESCO. Izstādes ceļojums pa Latvijas skolām un bibliotēkām noslēdzās 3. decembrī Rīgas centra Daiļamatniecības pamatskolā. No 5. līdz 23. decembrim UNESCO programmas izstāde „Pasaules atmiņa” bija apskatāma Latvijas Nacionālā arhīva logos.
Vairāk informācijas par izstādi „Pasaules atmiņa” Latvijā.
Vairāk informācijas par izstādes atklāšanu Talsos.

Atmiņu pēcpusdiena
6. jūnijā notika neformāla savstarpēja tikšanās par Latvijas pievienošanos UNESCO un UNESCO darbību Latvijā 20 gadu garumā ar mērķi – kopīgi atcerēties un atgādināt dažādus notikumus, vienam otru atmiņās papildināt, veidojot vienotu stāstu par Latvijas dalību UNESCO. Tikšanās laikā notika intervijas, kuru ieraksti izmantoti UNESCO LNK video sižetu sagatavošanā, kas šobrīd apskatāmi šeit.

Izstāde „The Cross” („Krusts”)
No 1. augusta – 7. septembrim Eiropas Savienības mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 norisinājās UNESCO LNK un Anitras Bērziņas koordinētā starptautiskā izstāde „The Cross” („Krusts”) par kultūras daudzveidības tematiku Andoras, Lietuvas, Latvijas, Spānijas un Portugāles mākslinieku gleznās.
Vairāk informācijas.

Akcijas „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” atklāšana
26. septembrī tika atklāta akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”, kuras laikā tiek īstenoti dažādi pasākumi, lai mudinātu ne tikai bērnus un jauniešus, bet arī pieaugušos izprast pasaules un Latvijas dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicinātu viņu līdzdarbošanos bibliotēkas vides veidošanā.
Vairāk informācijas.

Izstāde "Saglābtā harmonija. Restaurācijas darba mozaīka"
Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvijas pievienošanās UNESCO, no 2011. gada 27. septembra Latvijas Nacionālajā arhīvā (Rīgā, Šķūņu ielā 11) bija skatāma Latvijas restauratoru veikumam veltīta izstāde "Saglābtā harmonija. Restaurācijas darba mozaīka". Izstādi rīkoja Latvijas Restauratoru biedrība sadarbībā ar Latvijas Arhīviem, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un uzņēmumu Re&Re.

UNESCO nedēļa Latvijā
Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvija pievienojās UNESCO, no 2011. gada 10. līdz 14. oktobrim UNESCO LNK rīkoja UNESCO nedēļu Latvijā, kurā sadarbībā ar tās dalībinstitūcijām un partneriem sabiedrībai tika piedāvātas dažādas aktivitātēs, lai izzinātu un iepazīstu UNESCO mērķus, darbību, redzamākās programmas un īstenotos projektus Latvijā.

UNESCO nedēļas mērķis bija aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu, informēt par UNESCO darbību, pievērst uzmanību un izskaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, sniegt informāciju par jau paveikto un atspoguļot īstenoto programmu rezultātus un sasniegumus Latvijā, kā arī piedāvāt platformu viedokļiem un jaunām iniciatīvām.

Nedēļas viens no uzdevumiem bija pievērst sabiedrības uzmanību UNESCO jautājumiem, informēt sabiedrību, skaidrot Latvijas nepieciešamību līdzdarboties UNESCO, izcelt Latvijas devumu un ieguvumus no šīs līdzdarbības izglītības, zinātnes, kultūras, informācijas un komunikācijas jomās.

Visu nedēļu notika pasākumi, semināri un diskusijas, kā arī koncerti un izstādes, konkursi, mācību stundas, lekcijas un tikšanās. UNESCO nedēļa tika atzīmēta gandrīz 100 mācību iestādēs, t.sk. 10 mūzikas un mākslas skolās, 10 bibliotēkās un 8 muzejos. Īpaši aktīvi UNESCO nedēļas pasākumu rīkošanā iesaistījās UNESCO LNK partneri un dalīborganizācijas Kuldīgā, Krustpilī, Jēkabpilī, Aucē, Zaķumuižā, Alūksnē, Dubultos, Suntažos, Baldonē, Talsos, Daugavpilī, Limbažos, Salaspilī, Ogrē, Valmierā, Ventspilī, Vecumniekos, Mežotnē, Rīgā, Apes, Grobiņas, Madonas, Rēzeknes, Iecavas un citos novados.
Vairāk informācijas.

Videokonference ar UNESCO projekta „Stāstu bibliotēkas” dalībniecēm
UNESCO nedēļas ietvaros 10. oktobrī notika videokonference, kurā piedalījās UNESCO projekta „Stāstu bibliotēkas” dalībnieces – Alūksnes, Dubultu un Iecavas bibliotēkas un UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Izstādes atklāšana Baldonē
11. novembrī Baldonē tika atklāta Baldones mākslas skolas audzēkņu izstāde, kas veltīta 20. gadadienai kopš Latvijas dalības UNESCO. Izstādes autori – mākslas skolas audzēkņi, kuri vairākkārt piedalījušies starptautiskajā UNESCO mākslas konkursā Francijā un Truā.
Vairāk informācijas.

Konference „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā"
UNESCO nedēļas ietvaros, 12. novembrī viesnīcā „Maritim Park Hotel Rīga” norisinājās konference „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā".
Vairāk informācijas.

Jaunatnes forums un konkurss ”Pieskaries Latvijas mantojumam”
12. novembrī Iecavā noslēdzās Jaunatnes forums un konkurss ”Pieskaries Latvijas mantojumam”, kas bija veltīts 20. gadadienai kopš Latvijas pievienošanās UNESCO un norisinājās Iecavas novada skolās.

Seminārs par Daugavas loku aizsardzību
Daugavpils novada domē 13. oktobrī norisinājās seminārs, kurā Krāslavas un Daugavpils novada domju un skolu pārstāvji diskutēja par Daugavas loku aizsardzību un tās īpašo nozīmi, mantojuma universālo vērtību, kā arī pašvaldību, augstskolu un skolu sadarbības iespējas vides izzināšanā.

Izglītības programmas „Ķeguma spēkstacijas būvgaita caur Eduarda Krauca fotoobjektīvu.” atklāšana
UNESCO nedēļas ietvaros 13. oktobrī Enerģētikas muzejā, Ķegumā, par godu UNESCO darbības Latvijā 20. gadadienai, piedaloties pārstāvjiem no UNESCO LNK, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un AS „Latvenergo”, tika atklāta izglītības programma „Ķeguma spēkstacijas būvgaita caur Eduarda Krauca fotoobjektīvu.”

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” muzeji UNESCO nedēļā rīkoja dažādas aktivitātes, un atsevišķās dienās nomināciju glabātāji piedāvāja apmeklētājiem bezmaksas ekspozīcijas un īpašas programmas, lai izceltu dokumentāro mantojumu un veicinātu tā saglabāšanu.
Vairāk informācijas.

Diskusija ar NVO
Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvijas pievienošanos UNESCO, 14. oktobrī norisinājās diskusija ar NVO, kurām ir oficiālas attiecības ar UNESCO un kurām ir pārstāvniecības Latvijā. Tikšanās mērķis bija iepazīties un savstarpēji apzināt Latvijas institūcijas un organizācijas, kuras starptautiski ir noslēgušas oficiālu sadarbību ar UNESCO, un informēt tikšanās dalībniekus par UNESCO darbību, Latvijas ieguldījumu un ieguvumiem no UNESCO, kā arī redzamākajām programmām un īstenotajiem projektiem Latvijā.

UNESCO jauniešu salidojums „UNESCO un Es”
Noslēdzot UNESCO nedēļu, 14. oktobrī, tika rīkots UNESCO jauniešu salidojums „UNESCO un Es”, kurā tikās jaunieši, kas reiz darbojušies UNESCO projektos, jaunatnes programmās, palīdzējuši pasākumu organizēšanā un piedalījušies UNESCO LNK darbā.

UNESCO LNK Asamblejas svinīgā sēde
30.novembrī, atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvijas pievienošanās UNESCO, notika svinīgā UNESCO LNK Asamblejas sēde, kurā tās locekļi tika aicināti iesaistīties diskusijā "UNESCO nākamās desmitgades - Latvijas vērtību un pieredzes izcēlums pasaulē".

Starptautiskā konference
No 7. – 10. decembrim Rīgā norisinājās Starptautiska konference par godu Latvijas pievienošanās UNESCO 20. gadadienai. Konferences mērķis bija diskutēt par UNESCO nacionālo komisiju lomu nacionālās attīstības un labklājības veicināšanā. Konferencē piedalījās Eiropas reģiona valstu UNESCO nacionālo komisiju pārstāvji un nozaru eksperti.
Vairāk informācijas.

UNESCO 20. gadadienai veltīta svinīgā pieņemšana
Par godu Latvijas pievienošanās UNESCO 20. gadadienai 8. decembrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notika svinīga pieņemšana.
Vairāk informācijas.