EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Nemateriālais mantojums

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām kultūras politikas prioritātēm pasaulē. Nemateriālais kultūras mantojums līdzās materiālajam kultūras mantojumam ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots. Nemateriālais mantojums tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem avotiem cilvēces radošumam un kultūras izpausmju daudzveidībai, kas ir būtiski faktori ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

2003. gadā tika pieņemta UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu (turpmāk Konvencija), un tā stājās spēkā 2006. gada aprīlī, uzsverot, ka ikviena tās dalībvalsts ir atbildīga par nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanu un kultūras savdabības saglabāšanu kā pretstatu kultūras standartizācijai. UNESCO par nemateriālo kultūras mantojumu atzīst paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un, dažos gadījumos, arī indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Nemateriālā mantojuma pastāvēšana ir ciešā veidā balstīta uz tā praktizēšanu un kopienu un indivīdu brīvu radošu izpaušanos, ko veicina UNESCO.

Latvija ir aktīvi piedalījusies Konvencijas izstrādāšanas procesā, kā arī bija astotā valsts, kas pievienojās konvencijai. Līdz 2012. gada jūlijam Konvencijai bija pievienojušās jau 144 pasaules valstis .

Par Konvencijas īstenošanu Latvijā atbild Latvijas Republikas (LR) Kultūras ministrija. 2006. gadā tika izveidota ekspertu darba grupa, kurā bija pārstāvēta arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, un 2008. gadā Ministru Kabinets pieņēma Koncepciju par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Pašreiz ir uzsākts darbs pie nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai veltīta likuma un Latvijas nacionālā saraksta darbības principu izstrādāšanas. 

Līdzās likumprojekta izstrādei, LR Kultūras ministrija sadarbībā ar dažādiem kultūras jomu profesionāļiem Latvijā ir izveidojusi Latvijas kultūras kanonu, kurā atsevišķa sadaļa ir veltīta tautas tradīcijām

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir viena no nozīmīgākajām UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības prioritātēm kultūras jomā, strādājot ciešā sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru. UNESCO darbības kontekstā liela daļa uzmanības ir vērsta uz nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm, kas iekļautas starptautiskajos nemateriālā kultūras mantojuma sarakstos, kā arī pievēršoties Latvijas nacionālā saraksta veidošanas gaitai un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitātēm izglītības jomā.