EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Kultūra

UNESCO darbība kultūras jomā paredz:   1. Aktīvi iesaistīties kultūras advokatūrā, nodrošinot, ka tā tiek saskatīta kā attīstības, labklājības un ilgtspējības virzītājspēks un tiek atbilstoši integrēta visa veida politikas plānošanas un stratēģiskajos dokumentos kā vietējā un nacionālā līmenī, tā starptautiski.    2. Veicināt miera kultūru, kultūras plurālismu un starpkultūru dialogu, tādējādi nodrošinot sabiedrības saliedētību, toleranci un cieņu pret vērtībām.   3. Saglabāt, aizsargāt, daudzināt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm cilvēces mantojumu tā daudzveidīgajās formās.   4. Sekmēt kultūras daudzveidību un radošās industrijas, lai ne tikai saglabātu iepriekšējo paaudžu mantojumu, bet arī nodrošinātu daudzveidīgu mūsdienu kultūras formu eksistenci un tālāku attīstību, uzsverot to pienesumu ekonomikā.   5. Veidot spēcīgu, starptautisku tiesību aizsardzības ietvaru kultūras vērtību aizsardzībai konvenciju veidā, kā arī nodrošināt vienotus, starptautiskus standartus kultūras nozarei un labās prakses uzkrāšanu un apmaiņu kultūras vērtību saglabāšanā un veicināšanā.   Šo virsuzdevumu sasniegšanai UNESCO ir izvirzījusi 2 stratēģiskos mērķus, kas noteikti organizācijas vidēja termiņa stratēģijā 2014. līdz 2021. gadam: • Aizsargāt, daudzināt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm...