EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

UNESCO svinamo dienu kalendārs 2018.–2019. gadam

UNESCO dalībvalstis aicina nominēt savu īpašo notikumu un personību apaļās jubilejas UNESCO svinamo gadadienu iniciatīvai 2018.-2019. gada periodam.
 
UNESCO Iniciatīvu aizsāka ar mērķi izcelt dalībvalstu nozīmīgos notikumus, kas bijuši izšķiroši jaunu ideju virzībai, kā arī izcelt cilvēkus, kas ar savu darbu devuši ieguldījumu izglītības, zinātnes, kultūras un citu UNESCO mandāta jomu attīstībā. Līdz šim Latvija pieteikusi 11 savu īpašo notikumu un personību gadadienas šai Iniciatīvai, tajā skaitā Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības dibināšanas 200. gadadienu, Gotharda Frīdriha Stendera 300. gadadienu, Jaņa Rozentāla 150. gadadienu, kā arī citas nozīmīgas jubilejas. 
 
Nominētajām gadadienām jāatbilst vairākiem UNESCO noteiktiem kritērijiem:
gadadienām jāsimbolizē UNESCO vērtības un ideāli par starpkultūtru dialogu un miera ideju sekmēšanu, skaidrojot dažādu notikumu nozīmi jaunu ideju attīstībā un tālākā virzībā, vai arī jāsaistās ar ievērojamu personību sasniegumiem izglītībā, kultūrā, zinātnē un citās UNESCO mandāta jomās;
gadadienām jāsaistās ar apaļām jubilejām – 50, 100, 150, 200 gadu utt.;
gadadienas atzīmēšanai jābūt izstrādātai programmai, paredzot tajā dažāda veida pasākumus (konferences, izstādes, lasījumi, izglītības un kultūras aktivitātes utml.), no kuriem vismaz vienam pasākumam jābūt starptautiska mēroga. Pieteikumā jānorāda arī aptuveni paredzētie līdzekļi aktivitāšu īstenošanai;
gadadienas nominācijai jābūt atbalstītai vismaz no divām citām valstīm, ar kurām tā saistīta.
 
Gadadienu izvērtēšanā tiks ņemti vērā arī vairāki citi kritēriji, priekšroku dodot tām gadadienām, kas simbolizē sieviešu līdztiesību, kā arī gadadienām, kas saistītas ar reģioniem, kas līdz šim Iniciatīvas ietvaros izcelti retāk. Nacionāla mēroga personību un notikumu gadadienas, kā arī gadadienas, kas saistītas ar valstu dibināšanu, neatkarības atgūšanu vai militāra rakstura notikumiem, netiks izvērtētas.
 
Līdz 2016.gada 17. novembrim  priekšlikumus gadadienu nominācijām var iesniegt, sūtot UNESCO LNK elektroniski (office@unesco.lv). Sagatavojot priekšlikumus, lūdzam sniegt informāciju par gadadienu un tās svinēšanas norisēm atbilstoši UNESCO norādītajam formātam,  Visi iesniegtie priekšlikumi tiks izskatīti UNESCO LNK Asamblejā, izvērtējot, kuri 2 no tiem tiks nodoti tālākai izvērtēšanai UNESCO. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāju Ievu Švarcu (i.svarca@unesco.lv).
 
Lejuplādējamie dokumenti: